slide
LED Slim zářivky

Zásady ochrany osobních údajů

1. Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek. Kupující má právo vyslovit nesouhlas se zpracováváním osobních údajů, což může provést zasláním žádosti na adresu LED MASTER CZECH s.r.o.,Pražská třída 6/62, Hradec Králové - Kukleny, 500 04 nebo sdělit elektronicky na ...

2. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení,
  • adresa bydliště,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • doručovací adresa.

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, zasílání obchodních sdělení (newsletterů), velkoobchod/maloobchod – vytváření databází klientů (odběratelů), vedení uživatelského účtu, jakož i plnění uzavřených kupních smluv, to vše v souvislosti s provozováním internetového e-shopu.

4. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího pro doručování.

6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu v případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a to vždy prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího pro doručování či do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou formou.

8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Kupující při uzavření kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) prodávajícího týkajících se jeho obdobných výrobků nebo služeb na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, a v tomto rozsahu a k tomu účelu uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních informací sdělením na adresu elektronické pošty prodávajícího.

10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.